ضبط كنسرت گروه كامكارها در سال 1389


ضبط كنسرت گروه كامكارها سال 1386


تجربیات ضبط