كروماتيك سل کوک
آثاراجرا شده با این ساز : كنسرت اثار سمفونيك كامكارها
سازنده ساز : داريوش سالاري
چوب : گردو
سال ساخت : 1376
گوشی ها : معمولی

ابعاد
طول صفحه : 27سانتیمتر
کلاف ها : 40*5 34*5 94*5
قطرصفحه رو : 1میلیمتر
قطرصفحه زیر : 12میلیمتر
قطرکلاف : 2سنتیمتر
تعداد پل : ?

نکته : در پوزيسيون سيمهاي سفيد از هر خرك دوتا هست وبراي همين در اين رجيست مشكل محدوديت كوك سنتور در گامها و دستگاه هاي مختلف بر طرف شده است. صداياين ساز بسيار كريستالي و يك دست است.